Գանձեր

Գանձը քարոզի (ժամերգութիւնների միաւոր կազմող եւ պարզ մեղեդիով երգուող ժանր) մի տեսակ է, կարելի է ասել՝ երգուող ներբողեան-աղօթք, եւ այս ժանրի ստեղծող է համարւում սբ Գրիգոր Նարեկացին։ «Գանձ» անուանման պատճառն այն է, որ Նարեկացու՝ այս ժանրի ստեղծագործութիւնները սկսւում են «գանձ» բառով։ Դրանց տների սկզբնատառերը ծայրակապով կազմում են «Գրիգորի երգ» բառակապակցութիւնը, իսկ տան վերջին տողերը՝ կրկներգ։ Գանձեր յետագայում հեղինակել են նաեւ այլք՝ Ներսէս Շնորհալին, Մխիթար Այրիվանեցին եւ այլն։ Գանձերը, ԺԱ-ԺԲ դարերից սկսած, ամփոփուել են «Գանձարան» կոչուող ժողովածուներում։ Այս էջում ներկայացնում ենք սբ Գրիգոր Նարեկացու՝ մեզ հասած գանձերից։

Նարեկացու՝ Եկեղեցուն նուիրուած գանձը, ՄՄ Մատենադարան, ձեռ. թ. 2061, էջ 101

Այստեղ կարող էք դիտել կամ ներբեռնել Նարեկացու գանձերը 2003 թ. Անթիլիասում տպագրուած ժողովածուից, որի ամբողջական տարբերակի յղումը տեսէք մեր կայքի «Ստեղծագործութիւններ» հիմնական էջում։ Իսկ այս յղմամբ կարող էք նաեւ դիտել կամ ներբեռնել Նարեկացու՝  վենետիկեան 1840 թ. հրատարակութեան մէջ տեղ գտած սակաւաթիւ գանձերը (Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1840 թ.)։

 


Գանձ ի սուրբ Ծնունդն եւ ի Մկրտութիւնն
Քարոզ ի Գալուստ Սուրբ Հոգւոյն
Քարոզ Եկեղեցւոյ


 

 

Գանձ ի սուրբ Ծնունդն եւ ի Մկրտութիւնն

Գանձ անապական, ծածկեալ մեծութիւն,
Ահաւոր, անիմանալի խորհուրդ՝ երեւեալ յերկրի, սուրբ Աստուածածին.
Զանհասանելի Բանն Աստուած
Բնաւորաբար ի քեզ կրեցեր եւ ծնար փրկիչ աշխարհի՝
Բառնալով ի գիրկս քո կաթնասուն։
Որ երեւեցաւ այսօր ի ցնծութիւն ազգի մարդկան,
Ազատելով զառաջինն Ադամ ի յանիծիցն առաջնոյ,
Ուստի եւ զնախամօրն Եւայի լուծանելով զկնիք դատապարտութեան,
Ծնանելով զՈրդին միածին․
Արդ բարեխօսեա՛ առ Քրիստոս թագաւորն՝
Հասանել մեզ ի յօգնութիւն, աղաչեմք։

Րաբուն ճշմարիտ, լուսոյ թագաւոր, անեղ եւ անսկիզբն.
Անբաժանելի զօրութիւն, անքակ միութիւն,
Զոր իսկապէս անտանելի զօրութեամբ յորովայնի քում կրեցեր,
Զոր ոչ բոցակիզեաց հուր աստուածութեանն։
Մորենի անկիզելի, բարձող մեղաց, լուծիչ յանցանաց, սո՛ւրբ Աստուածածին.
Այսօր յայրին ընծայեալ եւ ի մոգուցն երկրպագեալ,
Որք զընծայս մատուցին աստուածութեանն խորհրդոյ,
Հովուացն յայտնեալ եւ ի խանձարուրս պատեալ,
Ընդ դասս երջանիկ զօրացն երգակցեալ հողեղէնքս
«Փա՜ռք ի բարձունս» ասելով ծնիցելոյդ ի քէն, ամենօրհնեա՛լդ ի կանայս։
Արդ բարեխօսեա՛ առ Քրիստոս թագաւորն՝
Հասանել մեզ ի յօգնութիւն, աղաչեմք։

Ի զօրս վերինս երգաբանեալ յանմարմնոց հրեշտակաց,
Զաւետիս բերեալ Գաբրիէլի հրեշտակապետին․
- Ուրախ լեր, բերկրեալ, Տէր ընդ քեզ, անհարսնացեալդ ի կանայս։
Այսօր արեւելք եղեր ծագմամբ արեգականն արդարութեան՝
Ծագելով զլոյս աստուածգիտութեան
Ի սիրտս լսողաց փառաբանչաց սրբոյ Երրորդութեան․
Անմատոյց լուսոյդ երկրպագեմք,
Որ ծնար ուրախութիւն տիեզերաց զՔրիստոս Աստուած, ամէնօրհնեալդ ի կանայս։
Արդ բարեխօսեա՛ առ Քրիստոս թագաւորն՝
Հասանել մեզ ի յօգնութիւն, աղաչեմք։

Գովեալ ակն պատուական, սուրբ Աստուածածին,
Որ յորովայնի քում կրեցեր զԲանն Աստուած,
Որ յառաջ քան զյաւիտեանս
Մերունակ բնութեամբ առեալ մարմին եւ չարչարեալ վասն մեր,
Խաչի համբերեալ, դնելով ի նոր գերեզմանի անապականաբար,
Յարուցեալ յերրորդ աւուր արփիափայլ հրաշիւք՝
Զարդարեաց զնորածնեալքս սուրբ աւազանաւն։
Արդ բարեխօսեա՛ առ Քրիստոս թագաւորն՝
Հասանել մեզ ի յօգնութիւն, աղաչեմք։

Որ զարմանաւոր եւ ահագին երեւեալ,
Ի վերին զօրացն ծածկեալ,
Ոչ բաւելով անտանելի զօրութեան՝
Սրբասաց սերովբէքն ահիւ սարսեալ դողային,
Եւ բազմաչայ քերովբէքն թեւասքօղեալ ծածկէին զերեսս իւրեանց,
Վասն ոչ բաւելով անչափ եւ անտանելի լուսոյն,
Յահէն ըմբռնեալ՝ զտեսութիւնն ամփոփէին։
Այսօր յերկրի երեւեալ կամաւ Հօր,
Խոնարհութեամբ յարգանդ Կուսիդ բնակելով,
Ծնաւ անճառապէս Աստուած եւ մարդ կատարեալ՝
Ոչ բաժանելով յԵրրորդութենէն,
Զաթոռ փառացն անթերի իսկապէս լցեալ,
Որոց վերին զօրացն ոչ գիտելով զաստուածութեան խորհուրդ՝
Ծանուցեալ մարդկան անճառելի զօրութեամբ։
Արդ բարեխօսեա՛ առ Քրիստոս թագաւորն՝
Հասանել մեզ ի յօգնութիւն, աղաչեմք։

Րոպէից խորհուրդ եւ տաճար մաքրեալ աստուածութեան,
Զի ի քէն յայտնեալ խորհուրդ անճառելի՝
Խափանեաց զխաւար մեղաց դիւամոլ կռապաշտութեան՝
Փառաբանիչ առնելով ամենազօր սուրբ Երրորդութեանդ։
Տաճար եւ առագաստ աստուածային Բանին, սուրբ Աստուածածին,
Դուստր հաւատոյ եւ մայր լուսոյ,
Քեւ ծանեաք զԵրրորդութիւնն անբաժանելի․
Յերեւել փրկչին յահագին աւուրն՝
Օգնակա՛ն լեր տօնողացս զյիշատակս քո, ամենօրհնեա՛լդ ի կանայս։
Արդ բարեխօսեա՛ առ Քրիստոս թագաւորն՝
Հասանել մեզ ի յօգնութիւն, աղաչեմք։

Ի պարծանս կուսից երեւեալ, սո՛ւրբ Աստուածածին,
Լուծանելով զառաջինն Եւայի զդատապարտութիւն
Քոյին ծննդեամբդ զՈրդին միածին,
Որ եղեւ կենդանութիւն արարածոց առ ի քէն յայտնեալ Բանն Աստուած,
Որ յառաջ քան զլինելութիւն աշխարհի։
Անդադար աղաչեա վասն մեր զառ ի քէն զմարմնացեալդ Աստուած
Շնորհել հաստատութիւն եկեղեցւոյ իւրում սրբոյ,
Պահելով միշտ անվրդով յամենաչար խաբէութեանց թշնամւոյն․
Հայրապետաց մերոց վերակացու լինել աստուածային տեսչութեամբ․
Քահանայից եւ սարկաւագաց լինել սրբութեամբ պաշտօնեայս․
Թագաւորաց եւ իշխանաց յաղթող լինել ի պատերազմունս․
Ուղեգնացաց եւ նաւարկելոց խաղաղութեամբ հասանել ի փրկութեան նաւահանգիստն.
Քաղաքայնոց եւ աշխարհայնոց առողջութիւն, առ հասարակ շինութիւն․
Առ ի մէնջ հրաժարելոցն գթութիւն, ողորմութիւն եւ թողութիւն յանցանաց.
Զամենեսեան զօրացուցանել աստուածային իւրով զօրութեամբն։
Ահա յիշեսցիս զհոգիս ննջեցելոցն
Եւ ողորմեսցիս նոցա յաւուր մեծի գալստեան քո, Տէր, խնդրեմք։

Եւ եւս առաւել զյորդորումն սիրոյ եւ զգործս բարեաց պարգեւել մեզ խնդրեմք։

Րոտել վերստին զմերժեալսն առ ի քէն,
Միջնորդութեամբ մարմնացելոյդ ի քէն, խնդրեմք։

Գոհաբանութիւն միշտ ի մէնջ՝ զմեզ փրկողիդ,
Կուսածին անեղիդ եւ անմահիդ Աստուծոյ։
Ընկալ եւ այժմ զաղաչանս մեր
Բարեխօսութեամբ ամենօրհնեալ տիրուհւոյդ,
Հայցմամբ մեծի մարգարէին՝
Զքեզ ձեռնադրողին ի հոսանսն Յորդանանու՝
Կարապետին Յովհաննու,
Քարաձիգ նահատակութեամբ սրբոյն Ստեփանոսի՝
Առաջին մարտիրոսի եւ ընդ աջմէ Հօր զքեզ տեսողի,
Արիաբար աշխատելոց սրբոց առաքելոց եւ մարգարէից,
Աղաչանօք դաւանողի՝ սրբոյն Գրիգորի եւ մեր ամենեցուն Լուսաւորչի,
Աղերսակրութեամբ մարտիրոսացն, որք հեղին զարիւն իւրեանց
Ի հոտ անուշից քեզ ընդունողիդ՝ Տեառն ամենակալի։
Եւ այժմ ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր,
Ըստ մեծի ողորմութեան քում։

 

Քարոզ ի Գալուստ Սուրբ Հոգւոյն

Գանձ լուսոյ, փառակից Որդւոյ,
Անճառ զօրութիւն, ահեղ մեծութիւն, անբաւ բնութիւն․
Լոյս ի լուսոյ, ոգի Բարձրելոյ, պատկեր անփոփոխ, պարզ, անզննելի․
Հաստիչ հոգւոց, հանդերձիչ մարմնոց․
Անուն պաշտելի, ճշմարիտ բարի, անեղանելի,
Էակից ընդ Հօր եւ Տէր բոլորից․
Ահա ընկալցիս զերկրպագութիւն քում դաւանողացս
Քեզ ի հաճութիւն, աղաչեմք։

Րաբուն հանճարոյ տեսութեան մերոյ
Անթարգմանելի խորոցդ Աստուծոյ,
Որ դու միայն մինդ յիսկութենէ տեսակ առանձին․
Ոգի տիրական, ուրոյն կերպարան կատարելութեան,
Յորմէ գոյացան եղեալքս ամենայն,
Ուստի յօրինակ նորոյ փրկութեանս,
Զնախնի խաւարն աշխարհատարած անզարդութեան
Հին նսեմութեան գեղատխուր անպատրաստութեան,
Վայելչական հրաշագործութեամբ շրջմամբ քո ի ջուրս՝
Բանիւ բղխողիդ ի լոյս փոխեցեր.
Ահա ընկալցիս զերկրպագութիւն քում դաւանողացս
Քեզ ի հաճութիւն, աղաչեմք։

Ի զօրս վերինս փառատրողացն
Սրբաբանեալ կազմիչդ համայնից․
Ի կտակս օրինաց եւ մարգարէից՝ ազդումն եւ պատճառ.
Շնչումն ահաւոր եւ ձայն կենդանի․
Հանդերձիչ երկնի առ Նոյիւն
Եւ տիեզերահեղձոյց ծովուն ցամաքիչ․
Բաժանող շրթանց առաջին ձայնիցն սնոտիաժողով միաբանելոցն,
Յայլ հրաւէր նորոգ պանծալի համաբարբառ տպաւորութեան․
Հողմ սաստիկ եգիպտակործան եւ ամպ վերարկու տոհմին Յակոբայ,
Ուժգին եւ հանդարտ նոյն առ Հեղիաս․
Պատմաբանիչ հրովարտակօք քոյինաշունչ պատմագրութեանց
Եւ յապագայսն տեսողութիւն հրամայեցեր աստուածայնապէս,
Որով զճանապարհ յաղթողին մահու եւ Բելիարայ
Յաւուրս վերջինս այսու ծանուցեր․
Ահա ընկալցիս զերկրպագութիւն քում դաւանողացս
Քեզ ի հաճութիւն, աղաչեմք։

Գովեստ քեզ, անեղծ եւ Տէր անստեղծ,
Ամենիշխան աջ զօրեղութեան՝ մարդացելոյն Աստուծոյ օծումն՝
Կերպիւ աղաւնւոյ ցուցեալ ի Յորդանան․
Հաւասարափառ զուգաթիւ ընդ Հօր,
Հրամանատու գործոցն Յիսուսի եւ տնօրինականաց մեծին գուշակումն․
Տեսութիւն լուսոյ՝ հովանի ի լերինն Թաբորական
Արարչատես ներգործեցելոցն․
Ի ցոյցս դիմաց, ի ձեւս հրաշից,
Ի յամս դարուց, ի հարս նախնեաց
Առձեռն երեւոյթ տուեալ զօրինակն ճշմարտութեան՝ նշանակ յայտնի,
Կանխագրելոցն կնիք՝ սկզբնատիպ թագաւորութեանց,
Օծման իւղոյն մաքրութեան սահման եւ սկիզբն․
Ահա ընկալցիս զերկրպագութիւն քում դաւանողացս
Քեզ ի հաճութիւն, աղաչեմք։

Ո՜վ զարմանաւոր եւ սքանչելապայծառ՝ հեղեալ ի յԷԷն բնութիւն անթերի,
Անհատ անդուստ եւ այսր աննուազ,
Բարեբանեալդ յօրհնեցելոյն յերեսս բոցոյ
Բուրելոյ խնկոցն ճնշմամբ խառնելոյ,
Հիանշմար մրրիկ ահարկու ընտրողական հրեղինաց լեզուացն,
Բազմեալ ի պարծանս աշակերտելոցն յաւուրս լուսոյ Պենտեկոստէին,
Զհրաճաշակ բաժակն կենաց մատռուակեցեր քոյոց սիրելեացն։
Զթերին իսկապէս լցուցեր,
Զտարակոյսն փարատեցեր,
Զտգիտութիւնն իմաստնացուցեր,
Զբարեաց աւանդն կրկնեցեր,
Զփափագ ըղձիցն արձանացուցեր,
Սպասողացն քում ծանուցար,
Ամբարձելոց ձեռացն աղերսիւ՝ արագ յայտնեցար,
Պաղատանաց ձայնից հեծութեան՝ փոյթ ժամանեցեր,
Զղօղեալսն երկիւղիւ խառնեալ խնդութեամբ՝
Ընդ տիեզերս տարածեցեր,
Վկայ հաւաստի լրմանն շնորհի խոստմանն աւետեաց ելից Միածնին՝
Յաւազանին ջուր միացուցեր,
Զշնորհիդ քո լոյս եկեալ ի յերկնից՝ օդով քաղցրութեան
Ժառանգ անմահից կենաց յերկինս գրեցեր․
Ահա ընկալցիս զերկրպագութիւն քում դաւանողացս
Քեզ ի հաճութիւն, աղաչեմք։

Րոպէից մաքրումն եւ ազատարար․
Խնամակալ զօրեղ, բարեխօս եւ խաղաղարար,
Առ քեզ պաղատիմք, Աստուած անսկիզբն,
Ստեղծիչ շնչոց, ոգի կերպաւոր, անձն դիմաւոր,
Որդւոյ մերձաւոր, բնաւից թագաւոր, ընդ Հօր միաւոր,
Որով լնուն ի տուրս պարգեւի անաչառ բաշխմամբ՝ բարձունք եւ ստորինք․
Ընկալցիս զքո ընտրեալսն եւ զօրացուսցես ի հանդէս քոց պատուիրանացդ
Զքահանայապետն մեր դիտողութեան քոյինակրօն պատւոյդ սրբութեան՝
Զհայրապետն մեր զտէր [այս անուն],
Զայցելուն դատման ընտրութեան, որ ընդ քեզն է կցորդութիւն,
Զպէտս վարժից կրթութեան, որ ընդ քեզ է դաւանութիւն․
Զբազմամասնեայ գումարս դասուց՝ յանուն քո ժողովելոցս․
Զբարեպաշտ թագաւորն մեր իւրով ծննդովք,
Զինուորօք եւ զօրապետօք՝ աստուածութեանդ քում պաշտօնէիւք,
Ձիականօք եւ հետեւակօք,
Սոսկականօք եւ քաղաքայնօք,
Ուխտաւորօք եւ նուիրողօք,
Ապաձեռնօք եւ ամենայն մարդկան հասակօք,
Որ հովուես եւ բարձրացուցանես, ամենառատ Տէր,
Լիապարգեւ ի պէտս կարեաց փրկութեան քումդ աղաչողաց․
Ահա ընկալցիս զերկրպագութիւն քում դաւանողացս
Քեզ ի հաճութիւն, աղաչեմք։

Ի քեզ նկատեալ հայի, բարեգործ, ամենայն ակն տեսողի․
Ապաւէն յուսոյ փրկութեան, կենաց առաջնորդ ի լոյսն վերին․
Գրգիչ կենդանեաց, հանգիստ մեռելոց,
Խնամող ուղեկից ամենավստահ,
Տեղի բերկրութեան եւ վայր ցնծութեան,
Անապարագրելի ունող համայնից,
Վերանորոգեալ դասակարգեսցես զհրաժարեալսն ի քեզ
Հաւատով հանդիսիւ բարեբանական գթութեամբ, օրհնեալ յաւիտեան.
Ահա յիշեսցես եւ ողորմեսցիս ննջեցելոցն
Յուսով յարութեան, խնդրեմք։

Եւ եւս առաւել
Զյորդորումն սիրոյ եւ զգործս բարեաց պարգեւել մեզ խնդրեմք։

Րոտել զմարմինս մեր
Ի մի շաւիղ ընտրութեան Հոգւոյ սիրոյն որ առ Տէր, խնդրեմք։

(Փոխ.)
Գերազանց կոչումն եւ ձայն կենդանի,
Ահաւոր, մեծանուն, հզօր․
Հոգի հեզութեան, գթութեան, մարդասիրութեան եւ ողորմութեան․
Բարեխօսութեամբ Կուսի իսկուհւոյ, մօրդ կենդանեաց
Հանդերձելոյդ ի քէն Տիրամօրդ եւ Աստուածածնիդ
Մաղթողական աղերսարկութեամբ մեծին ի ծնունդս կանանց,
Մկրտութեանն Կարապետի եւ համագոյակցիդ քո ձեռնադրողի․
Խնկանուէր հայցմամբ երջանկացն առաքելոց եւ մարգարէից,
Մարտիրոսական հանդիսիւ սրբոյն Ստեփանոսի
Եւ որք նովաւ զօրացան վկայք․
Մեծավաստակ առաքինութեամբ դաւանողին զքեզ՝
Սրբոյն Գրիգորի եւ ամենեցուն մեր Լուսաւորչի․
Մաքրակրօնից ազանց միանձանց եւ զքեզ Աստուած խոստովանողաց,
Որ ի վերջնումն աւուր մեծի
Յայտնիս նորոգել, միայն ողորմած, զʼի քէն գոյացեալքս։
Եւ այժմ ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր,
Ըստ մեծի ողորմութեան քում։

 

Քարոզ Եկեղեցւոյ

Գանձ բաղձալի բարութեան մեծի՝ գտեալ եւ ծածկեալ.
Լրութիւն անթերի, բերող համայնից եւ դու ինքն ի բնաւս,
Զոր ոչ իսկ տանիւր երկինն վերին․
Անվայր քո խորան՝ եթերն անմատոյց,
Անջրպետ ընդ քեզ զարմից հրանիւթից՝ ցուցար սահմանեալ.
Անքանակ պատկեր գթութեանց խնամոց,
Յաթոռ փառաց թագաւոր բարձանց՝ ի վեր քան զմիտս․
Ահա ընկալցիս զաղերս աղօթից՝ յարմարեալ խնկօք
Յայս յարկ նուիրեալ, սուրբ եկեղեցի, աղաչեմք։

Րախճան պերճալի, կոչումն ընտանի,
Ձայն ախորժելի, անպարագրելի,
Որ ի թեւս թեթեւս հողմային օդով
Ամենավստահ կառավարութեամբ բազմեալ տիրապէս,
Արկեր քեզ գահոյս յառակս խորհրդոյ աւետեաց ելիցն լրման․
Ածողդ յարմար իրին կատարմամբ՝
Նկատեալ զվայր քում բնակութեանդ,
Յաւէտ անջրպետ եւ յոգիս մեր միշտ․
Զոմն աթոռ եւ զայլն՝ պատուանդան,
Տեղի լուսատարր ազանց բոլորից․
Ահա ընկալցիս զաղերս աղօթից՝ յարմարեալ խնկօք
Յայս յարկ նուիրեալ, սուրբ եկեղեցի, աղաչեմք։

Իմաստագործ, անսխալաստեղծ,
Պատշաճակերտ կազմիչդ համայնից,
Որ զսկզբնաձեռն յառաջակառոյց զայս կերպարան հրաշազարդ իրի
Հաճեցար լինել նախ զբնակն, ապա զբազմեալն։
Ձգեցեր զերկինս եւ անդ զերկնայինսն,
Հաստատեցեր զԱդին եւ զկնի զԱդամ,
Զյօդուած տապանին եւ ի նմա զապրեալսն,
Տաղաւար նախնոյն հիւրընկալութեան Աբրահամու,
Օծեալ արձան եւ տուն Աստուծոյ,
Սանդուղք մեր ելից եւ հետ քո իջման․
Ահարոնեան վրան պաշտաման․
Կտակ մատենի, դատիչ խօսողաց բարձր Գարիզին ընտրութեան։
Մեծին Սողոմոնի տաճար լուսակիր,
Լեառն Տեառն եւ տուն Աստուծոյ,
Ամբարձեալ նշան յազգս հեռաւորս,
Փողով ձայնարկու կոչման աշխարհի
Ըստ տեսանողացն անճառ քո խորհուրդ․
Ահա ընկալցիս զաղերս աղօթից՝ յարմարեալ խնկօք
Յայս յարկ նուիրեալ, սուրբ եկեղեցի, աղաչեմք։

Գեղապաճոյճ աշտարակ կանգնեալ,
Երկաթեղէն սիւն անկարծելի եւ պատուար ամուր եդեալ պղնձի,
Ոսկիաձոյլ աշտանակ լուսոյ,
Կղզի պարփակեալ ալեաւք ամրութեան,
Ըստ երկրորդ տեսութեան Եզեկիելի․
Նոր հրաւիրմամբ եկեալ ի Ծուրայ,
Ի խնդիր իմաստից դիմեալ ի Սաբա
Յօտարասերմ ազանց Քանանու․
Յօժարընթաց ի Բաբելոնէ
Խոցեալ յոգի՝ սիրով Փեսային․
Դուռն՝ հիւսեալ մայրատախտակօք,
Քարինք բիւրեղք ընդ կարկեհանաց,
Պաղպաջունք՝ արփիանկար մահարձանօք արծաթեղինօք,
Քաղաք կենդանի՝ շինեալ Աստուծոյ,
Հոգւոյն ազդեցութեամբ խօսեալ Յիսուսի․
Լեառն պարարտ՝ մածեալ սրբութեամբ․
Ահա ընկալցիս զաղերս աղօթից՝ յարմարեալ խնկօք
Յայս յարկ նուիրեալ, սուրբ եկեղեցի, աղաչեմք։

Ուրախ լեր, դշխոյ, հարսն պանծալի,
Պսակաւոր մեծ զարմանուհի․
Բազմազաւակ կուսութեամբ բերկրեալ,
Որ ի սկզբան անդ գծագրեցար,
Աստ ի նորումս հանդերձեցար ոսկիափայլ չքնաղ գոյութեամբ․
Յեղանակաւ կոչմանն Հագարու՝
Փոխեալ աղախնոյն ի Սինայէ ի Սաղիմ,
Եկեալ ինքնին Անդրանիկն Հօր,
Առնուլ զքեզ կցորդ ընդ լքեցելոյ ազինն Յակոբայ,
Արկեալ քեզ հիմունս պաշտելիս զառաքելոցն գումարութիւնս
Աստեղանիշ լուսաւորութեամբ պճնեալ,
Բոցաճաճանչ շքով պաճուճեալ։
Յարգանդ մաքուր եւ ի ծնունդս անախտս
Երկնեալ անդստին ժառանգս Աստուծոյ,
Որ է օրինակ առձեռն յուսով ակնկալութեան՝
Զխաղաղութիւն գտեալ իսկապէս․
Ահա ընկալցիս զաղերս աղօթից՝ յարմարեալ խնկօք
Յայս յարկ նուիրեալ, սուրբ եկեղեցի, աղաչեմք։

Րաբունն լուսոյ, հզօր թագաւորն, փեսայն երկնաւոր,
Անճառ խորհրդով ի հանդէս խնճոյից պարու
Կարգեաց քեզ կանոնս անփոփոխելիս․
Բազմամասնեայ օրինակ կերպից
Ի նոյն տեսութիւն բոլոր էութեան,
Ի կերպարանս բիւրատեսակս առ ի շինուած կաթողիկէի։
Հասակ տոհմից զանազանութեան ի մի ժողովետղ հնազանդութեան,
Տուն եւ տեղի եւ յարկ ծածկութեան,
Ճարակ տօթոյ, վէմ օգնականի մարմնագոյիցս հոգիաձիր․
Զաստուած ընդ մարդկան ընտանեցուցիչ․
Համանունակ ազանց կուտելոց՝ յոյս քաւութեան պարտաւորելոց,
Նախացուցակ համարձակելոց,
Կատարելոց անձանց խմբարան․
Ահա ընկալցիս զաղերս աղօթից՝ յարմարեալ խնկօք
Յայս յարկ նուիրեալ, սուրբ եկեղեցի, աղաչեմք։

Իմաստութեանն Հօր բնակութիւն՝
Եւթնաստեղեան սեամբք կառուցեալ,
Յորում Օրհնեալն պատարագի ի սպանդ կամաց ճաշակման հացին
Ի գահաւորակ սրբոյ սեղանոյն․
Կենաց մանանայն եւ գառն երկնաւոր,
Որ բառնայ զմեղս կենդանեաց եւ ննջեցելոց․
Նոյն ինքն ամենայն եւ յամենայնի զենումն՝ մեծ քան զԱբելին,
Որ զցրուեալսն տնօրինէ
Յանբռնադատ եկաւորութիւն ի գիրկս ստեանց,
Սիրով քաղցրութեան կոչէ ձեռամբ յամրոցն անմատոյց․
Փախուցելոցն պատսպարան ի վերնայարկ սրահն հոգեկիր,
Յորում զաշակերտսն զարմանագրեաց․
Ուր եղիցին դասեալ զօրութեամբ գահերիցութիւնք վերադիտողաց
Ի պատիւ աւուրս քո ուրախացեալք․
Ունողք անկեան անբծացն պարու՝
Զհայրապետն մեր զտէր [այս անուն]
Եպիսկոպոսօք, երիցամբք եւ սարկաւագօք,
Զվարդապետս դպրօք եւ բնաւին իսկ պաշտօնէիւք եկեղեցականօք,
Զթագաւորն մեր իւրովք ծննդովք
Եւ որք ընդ նովաւ են զինուորութիւնք պետութեանց եւ իշխանութեանց
Հարազատ սուրբ սիրովդ օրհնեալ յամենից.
Ահա յիշեսցես եւ ողորմեսցիս հոգւոցն հանգուցելոց
Յուսով յարութեան, խնդրեմք։

Եւ եւս առաւել
Զյորդորումն սիրոյ եւ զգործս բարեաց պարգեւել մեզ խնդրեմք։

Րոտել վերստին զմերժեալսն առ ի քէն
Միջնորդութեամբ Բազմելոյն ի քեզ, խնդրեմք։

(Փոխ.)
Գտեալ ակն պատուական մարգարտի
Անճառ ներգործութեամբ յաշխարհիս ծովու, սուրբ Աստուածածին․
Դուստր լուսոյ եւ մայր Սիոնի․
Անձեռագործ հիմն հաւատոյ, ճշմարիտ պատկեր,
Որոյ այսր օրինակի անուամբ օծեալ կնքեցար․
Հարսնարան միոյդ մարմնացելոյդ առ ի քէն Աստուծոյ,
Բարեխօս ընդ քեզ ընկալցիս առ ի հաշտութիւն պարտաւորելոցս․
Զշառաւիղն անմահից կենաց զԿարապետն կոչման սրբոց
Եւ զպսակն մարտիրոսաց առաքելովք եւ մարգարէիւք,
Եւ որ մերն է Լուսաւորիչ,
Հանդերձ միանձամբք ճգնաւորօք, որք եւ ժառանգք Աստուծոյ,
Ծնիցեալք յորդեգրութիւն սուրբ աւազանաւդ անանջրպետ հոգետոհմութեամբ,
Յորում կրկին հայցեսցես նորոգել զփոքրն՝
Ի մեծ լայնութիւն փառաց անպարունակ բացարձակութեամբ․
Զմայրն մաքուր զաւակօք,
Հանդերձ ուխտիւ պսակելովք յայնմ երկնային առագաստի
Յաւուրն ահաւոր երեւման մեծիդ Աստուծոյ։
Եւ այժմ ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր,
Ըստ մեծի ողորմութեան քում։